Faseha

Faseha News

1 min read

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ “ނުބުންޏަސް އެހެނެއްނު ވީ. އެހެން ނޫން ނަމަ މިހާރު ބައްޕަ..” ޒުލްފާއަށް ބުނެވުނީ އެ ހިސާބަށެވެ….

1 min read

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ “ދެންމެ ކޯޗެއް އެނގުނީ؟” މަޒްލާން އެހިއެވެ. “ބުނެފިއްޔާ ކޯޗެއް އަހަންނަށް އޮތީ؟” ހަމްރާއު ސުވާލުކުރިއެވެ. “އަހަރެން…

1 min read

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ “އަހަރެންގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ،” ފަރުހާދު ބުންޏެވެ. “ކޮންމެވެސް އިރަކުން ގުޅާލާފަ ދާނަން ބަލާ!…

Copyright © Faseha All rights reserved