Faseha

Faseha Community

1 min read

ކޮންމެ މީހަކީވެސް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ތަކްލީފެއްގައި އުޅެންޖެހޮފައިވާ މީހެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކީ އެމީހާ އެދޭ ހުރިހާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި  ހުރި…

Copyright © Faseha All rights reserved