Faseha

Faseha News

1 min read

ﷲގެ ރަޙްމަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިނިވަނުންނެވެ. އަމިއްލަ ޘަޤާފަތަކާއި އަމިއްލަވަންތަކަމެއްގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ނިއުމަތުގައި ސާބިތުކަންމަތީ ތިބުމުގެ ހެޔޮ ދަރުމަ…

Copyright © Faseha All rights reserved