Faseha

Faseha Community

ރެސިޕީ

1 min read

ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ކުކުޅު ( ކޮށާފައި )4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގިތެޔޮ ނުވަތަ ތެޔޮ2 ބޮޑުފިޔާ ( ކޮށާފައި…

1 min read

ކަނދި މިއީ ކަށިކެޔޮ، މާޅޮސްކެޔޮ، އަދި މިނޫންވެސް އެތައް ތަކެއްޗަކުން ތައްޔާރު ކޮށްއުޅޭ އެއްޗެކެވެ. މިފަހަރު މިއޮތީ ފުފުލު ކަނދީގެ…

1 min read

ބޭނުންވާ ތަކެތި 6 ބިސް 1 ދަޅު ގެރިކިރު 1 ޖޯޑު ރަވާ 1 ގަބުޅި ( ގާނާފައި )…

1 min read

މަސްކުރޮޅި އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރެއަށް ވަރަށް މަސްހޫރު އނަގަޔަށް މީރު ކާއެއްޗެކެވެ. ރޯދަމަސް ނޫނަސް އެހެނިހެން މަސްތަކުގައިވެސް ދިވެހިންގެ ސުފުރާމަތީން…

1 min read

ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ބާގަރ ބަނަސް 2/1 ޖޯޑު ސީފްޑް ( ހިމުން ކޮށާފައި ހުރި ކަޓްލް ފިޝް ޕްރޯންސް…

1 min read

ބޭނުންވާތަކެތި 6 ފޮތި ޕާން 1 ފިޔާ ( ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 2 /1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް…

1 min read

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި – 1 ޖޯޑުގެ ޗޮކްލެޓް އަލްމޮންޑް ކިރު – 3/4 ޖޯޑުގެ ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް – 1…

Copyright © Faseha All rights reserved