Faseha

Faseha News

ސިއްހަތު

1 min read

އަލްސަރޭޓިވް ކޮލައިޓިސް(Ulcerative colitis) އަކީ ދާއިމީ ސިފައެއްގައި ދިގުދެމިގެންދާ ގޮތަށް ބޮޑުގޮހޮރުގެ ބަތާނަ ދުޅަވެ، ފާރު އުފެދޭ ބައްޔެކެވެ. މިއީ…

1 min read

ބިނައިން ޕްރޮސްޓޭޓް ހައިޕާޕްލޭސިއާ، ބީޕީއެޗް ނުވަތަ ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް ދުޅަވެ ބޮޑުވުމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވުމާ ގުޅިގެން ފިރިހެނުންނަށް ދިމާވާ އެންމެ…

1 min read

ސަރުބީ މަތިވުމަ(hyperlipidemia)ކީ ލޭގައި ހުންނަ ސަރުބީ ގެ މިންވަރު ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑަށްވުރެ މަތިވުމެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ސަރުބީ މަތިވުން ނިސްބަތް…

1 min read

ބަނޑުގައި ވައި ހެދުން ނުވަތަ ގެސްޓްރައިޓިސް އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. މިމައްސަލަ އާންމުކޮށް ދިމާވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ…

Copyright © Faseha All rights reserved