Faseha

Faseha News

raajjemv

View the most latest, reliable and breaking news today for maldives at raajje.mv.
1 min read

ތ. ކަނޑޫދޫ ދަނޑުވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބް ފައިސަލް ނަސީމްއާ ހިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ކަނޑޫދޫ…

1 min read

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީގެ މައްސަލަތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީއިން) ބަލަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެކޯޓުގެ މައްސަލަތައް އަވަސް އަރުވާލައިގެން…

Copyright © Faseha All rights reserved