Faseha

Faseha News

nidhaau

1 min read

އުމުރުން ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވުމުން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ކަށީގެ ޓެސްޓުތައް ހެދުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއެވެ. ހަމަ މިހެން ފުރާވަރުގެ އުމުރުގެ…

1 min read

އަލްސަރޭޓިވް ކޮލައިޓިސް(Ulcerative colitis) އަކީ ދާއިމީ ސިފައެއްގައި ދިގުދެމިގެންދާ ގޮތަށް ބޮޑުގޮހޮރުގެ ބަތާނަ ދުޅަވެ، ފާރު އުފެދޭ ބައްޔެކެވެ. މިއީ…

1 min read

ބޭނުންވާތަކެތި  4 ފޮތި  ބްރައުން ޕާން 4 ފޮތި ޓޮމާޓޯ 2/1 މޭމޭޒުމަތީ ސަމުސާ އޮލިވް ބަޓަރ 1 ލެޓިއުސް…

1 min read

ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ކުކުޅު ( ކޮށާފައި )4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގިތެޔޮ ނުވަތަ ތެޔޮ2 ބޮޑުފިޔާ ( ކޮށާފައި…

Copyright © Faseha All rights reserved