Faseha

Faseha News

lonumedhu

1 min read

ޚިޔާލީ ފޮލާއޭ މިހެން ކިޔާ އުޅޭ އަޑު އަހަރުމެން އަހާ އުޅެމެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މިއޮތީ ހަގީގަތުގައި ފޮލާ ކައްކާނެ…

1 min read

ކަނދި މިއީ ކަށިކެޔޮ، މާޅޮސްކެޔޮ، އަދި މިނޫންވެސް އެތައް ތަކެއްޗަކުން ތައްޔާރު ކޮށްއުޅޭ އެއްޗެކެވެ. މިފަހަރު މިއޮތީ ފުފުލު ކަނދީގެ…

1 min read

ކަނޑުމަހު މުސައްމަ ރިހަ އަކީ ދިވެހި ރިހަ ތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށްވެސް ޚާއްސަ ރިހައެކެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މިރިހަ އަހަރުމެން…

Copyright © Faseha All rights reserved