Faseha

Faseha News

ilmmv

1 min read

(ﷲއަށް) ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރާ އަޅުތަކުންނީ ޢިއްޒަތުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ކުޅަ ޢަމަލަކާ އެކަށޭނަ ގޮތަކަށް އެބައިމީހުން ޢިއްޒަތްތެރިވާނެއެވެ. ﷲ…

Copyright © Faseha All rights reserved