Faseha

Faseha News

dhiyares

1 min read

ފޮތްތެރިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ނެތިވަމުން އަންނަ ފަންނެކެވެ. ދިރުވައި އާލާކުރަން ޖެހިފައިވާ ހުނަރެއް އަދި އާދައެއްވެސްމެއެވެ. މުޖުތަމަޢެއްގެ ޙަޤީޤީ މުއްސަނދިކަމަކީ…

Copyright © Faseha All rights reserved