Faseha

Faseha News

aafathis

Maldives' popular online newspaper.
1 min read

ކުރިއަށް އޮތް އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ފަލަސްތީނަށް ފުރިހަމަޔަށް ތާޢީދުކޮށް، ފަލަސްތީނު މައްސަލައިގައި އާއްމު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޤަރާރުތަކުގައި އެޤައުމާއި…

1 min read

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހިފައިވަނީ ދިރިހުރުމުގެ ހައްގާއި، އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި، ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ހައްގު…

1 min read

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަަގާފީ ތަރިކައިގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުކުރެއްވުމާއެކު، އެ ބިލު ގާނޫނަކަށްވެ ކުރިން ‘ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފްް ހެރިިޓޭޖް’ ގެ ނަމުގައި…

1 min read

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން، މުޅީ ދުނިޔެއަށް މަސްތުވާތަކެރި އެތެރެކުރާ މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދް…

Copyright © Faseha All rights reserved