Faseha

Faseha News

ސަޕްލީމަންޓަރީ ބަޖެޓު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

1 min read

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލީމަންޓަރީ ބަޖެޓު މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ:

  1. ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ހަމަޖެއްސުން
  2. އަހަރުތެރޭގަ އިތުރަަށް ލިބުނު ފައިސާއިން ކުރަންބޭނުންވާ ހަރަދުތައް ބަޖެޓުގަ ޖެހުން
  3. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ހަރަދު ކުރުމުގެ އުސޫލު ހިފެހެއްޓުން

މިފަދަކަންކަން ހިމެނެއެވެ، ނަމަވެސް މި ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ދަރަނި އިތުރުވަމުން އަންނަނީ ގާނޫނުގަ ބުނާ މިންވަރަށް އިތުރަށްކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

 


Source link
Copyright © Faseha All rights reserved