Faseha

Faseha News

ގްރީން ޕީސް އެންޑް ޓޮމާޓޯ ޓޯސްޓީސް

1 min read


ބޭނުންވާތަކެތި
 
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސަލުުގެ ގްރީން ޕީސް
1 ފަޅި ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
1 ފެހި ޓޮމާޓޯ  ( ފޮތި ފޮތިކޮށްފައި)
1 ރޯމިރުހުގެ 1 ބައި  ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސުާ ފަސްމީރު މަސް
4/1 ސައި ސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
2 ސައި ސަމުސާ މަސްޓަރޑް ކްރީމް
4/1 ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭ މިރުސް
ލޮނުކޮޅެއް
ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް
ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ފޮދެއް އަޅާފައި ހޫނުވީމާ ފިޔާކޮޅާއި މިރުސް ކޮޅު އަޅާފައި ފިޔާކޮޅު މޯޅިވީމާ އަޖިނަމޮޓޯ މަސް އަސޭމިރުސް، ލޮނު ، ގްރީން ޕީސް އެއްކޮށް އަޅާފައި ކުޑަކޮށް ހަނާވީމާ އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.2 ޕާން ފޮތީގައި ތުނިކޮށް މަސްޓަރޑް ކްރީމް ހާކާލާފައި ގްރީން ޕީސް ފަތުރާލާފައި ޓޮމާޓޯ ފޮތިތައް އަތުރާލާފައި 2 ޕާން ފޮތި މަތީގައި އަނެއް ދެފޮތި ތަތްކޮށްފައި ސޭންޑްވިޗް ޓޯސްޓަރުން ޓޯސްޓްކޮށްލާށެވެ.
 
ޖުވޭ
Source link

Copyright © Faseha All rights reserved